مرداد ۲۵, ۱۳۹۶

(Real time embedded system (FreeRTOS

نام درس: Real time embedded system (FreeRTOS)

مدرس: مهندس کیوان بخشی ( ۸ سال سابقه برنامه نویسی embedded )

زمان دوره: چهارشنبه ها، ساعت ۱۵ الی ۱۹، چهار جلسه، شروع جلسات: اول شهریور  ۱۳۹۶

مدت زمان: ۱۴ ساعت

مکان دوره:  آزمایشگاه رادیو نرم افزار دانشکده فنی دانشگاه تهران

هزینه:

دانشجویان دانشگاه تهران: ۱۸۰ هزار تومان

سایر دانشجویان: ۲۵۰ هزار تومان

شرکت کنندگان آزاد: ۳۲۰ هزار تومان

ظرفیت: ۱۸ نفر

 

ثبت نام

 

دوره شامل کار با بردهای آموزشی و بصورت تعاملی و با انجام آزمایشهای مختلف در زمان کلاس می باشد.

 

 1. RTOS and its importance in embedded world
 2. Tasks
  1. Life Cycle of Tasks
  2. Crating and deleting tasks
 3. Scheduling
  1. Priorities
  2. Starvation
 4. Queue
  1. Reading
  2. Writing
  3. Creating
 5. Resource Management
  1. Binary Semaphores
  2. Mutex
  3. Counting Semaphore
 6. Handling Interrupts
  1. With binary Semaphore
  2. Suspend interrupt
  3. Stop scheduler
 7. Memory allocation and deallocation

ثبت نام