بهمن ۹, ۱۳۹۶

دوره زمستانی

DIGSILENT

۹ اسفند

دوره MATLAB

۳ اسفند

ورکشاپ MATLAB

۹ اسفند

دوره ARM

۳ اسفند

ورکشاپ python

۱۶ اسفند

ورکشاپ Node.JS

۱۵ اسفند

Arduino-A

۳۰ بهمن

Arduino-B

۲ اسفند

Arduino-C

۲ اسفند

Arduino-D

۳ اسفند

حلقه AVR

۲۵ بهمن

Raspberry Pi

۲۴ بهمن